STS Centrum Dystrybucji Samochodów Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest STS Centrum Dystrybucji Samochodów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin, tel: +48 61 89 75 300, rodo@stscds.com.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe zawarte w mailach przetwarzane są do celów korespondencyjnych STS Centrum Dystrybucji Samochodów Sp. z o.o., w tym w szczególności do składania i rozpatrywania ofert, prowadzenia negocjacji i przygotowywania umów.

Przetwarzanie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

Dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu polegającego na prowadzeniu korespondencji.

Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymagane do prowadzenia korespondencji i działań związanych z negocjowaniem i zawieraniem ewentualnych umów.

.

The administrator of personal data is STS Centrum Dystrybucji Samochodów Sp. z o. o. based in ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin, phone: +48 61 89 75 300, gdpr@stscds.com.pl

The personal data provided by you in the emails are processed for correspondence purposes of STS Centrum Dystrybucji Samochodów Sp. z o.o., in particular for submitting and processing offers, conducting negotiations and preparing contracts.

Processing is based on Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the European Council of April 27th, 2016 on protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing the Directive 95/46 / WE (general regulation on data protection) 4.5.2016 L 119/40 Official Journal of the European Union PL.

The data will be processed for the period necessary to carry out the above-mentioned purpose of keeping correspondence.

Under the terms of the above-mentioned Regulation, you have the right to access your data, rectify it, delete or limit the processing, and also the right to object to the processing, as well as the right to transfer data.

If the data is processed on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

You have the right to submit a complaint to the supervisory authority. Providing data is not a statutory requirement but is required to conduct correspondence and activities related to negotiating and concluding possible agreements.