Zasady przetwarzania danych osobowych

Obowiązek Informacyjny

Administrator danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest STS Logistic Sp. z o.o., tel. 6189 75 300 („Administrator”).

Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem e- mail: rodo@stslogistic.com.pl

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu możliwości wstępu/wjazdu na teren Administratora, dokonania załadunku i rozładunku pojazdów oraz wszelkich innych czynności związanych z przewożeniem przez Państwa ładunków na zlecenie lub na rzecz STS Logistic Sp. z o.o..

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (kontrahentów administratora, w szczególność właścicieli przewożonego towaru) polega na konieczności ochrony terenu na który mają Państwo wstęp, ochrony mienia i osób na tym terenie, a także konieczność dokumentowania przez Administratora dokonywanych przez niego dostaw towaru.

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer oraz dane dotyczących Państwa pojazdów.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, podmioty wspomagające spółkę w jej biznesowej działalności, w tym świadczące usługi outsourcingowe, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą oraz organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych, a także kontrahencie administratora – odbiorcy towaru i inne podmioty uczestniczące w przewozie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny zobowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e -mail: rodo@stslogistic.com.pl

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Świadomość podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli realizować umowy związane z przewozem towarów. I umożliwić Państwu wstępu na teren Administratora.

Bezpieczeństwo

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga od podmiotów przetwarzających dane wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia adekwatnego do ryzyka poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. STS Logistic Sp. z o.o. wdrożyło odpowiednie techniczne i organizacyjne środki kontroli.