KODEKS POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

Kodeks Postępowania

 

 

Preambuła

Kodeks Postępowania STS Logistic to zbiór istotnych wartości i zasad firmy obowiązujących na całym świecie. Kodeks opisuje podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania pracy w STS Logistic i we współpracy z STS Logistic.

Kodeks określa zasady odpowiedzialnego postępowania w kontakcie z pracownikami, partnerami biznesowymi i innymi zainteresowanymi stronami w całym łańcuchu wartości. Wszystkie strony powinny traktować się nawzajem uczciwie i sprawiedliwie. Wszystkie zainteresowane strony są zobowiązane do przestrzegania Kodeksu postępowania, w tym wszystkich przepisów i norm etycznych. W ten sposób STS Logistic tworzy podstawę do budowania partnerstwa i przyjmuje odpowiedzialność jako firma.

Głównym elementem kodeksu są zasady uczciwego postępowania i poszanowania godności pracowników.

Zasady opisane w kodeksie opierają się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), podstawowych normach pracy określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), zasadach Global Compact ONZ i regulacjach wewnętrznych STS Logistic.

Wartości ekonomiczne, etyczne i ekologiczne nie mogą być wzajemnie sprzeczne. Celem jest połączenie zasad racjonalnego zarządzania ze społeczną i ekologiczną strategią firmy, a także powiązanie z wartościami i wynikającymi z nich działaniami.

Cały tekst Kodeksu Postępowania STS Logistic znajduje się tutaj.

Zgłoś Naruszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS Logistic Sp. z o.o.

Jasin, ul. Rabowicka 6
62-020 Swarzędz

T: +48 61 89 75 300
F: +48 61 81 81 389

KRS: 0000377305, NIP: 7773196380
Kapitał zakładowy: 19.173.500,00 PLN

 

300 Nowych Ciężarówek Mercedes Benz na 30 Lecie Firmy