KLAUZULA INFORMACYJNA – COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA – COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STS Logistic sp. z o.o., 62-020 Swarzędz, ul. Rabowicka 6, Jasin.
 2. Więcej informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pod adresem: rodo@stslogistic.com.pl
 3. W wypadku gdy jest Pan/Pani kierowana na badanie:
  – w związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 to celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 207 kodeksu pracy tj. obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków (art. 6 ust. 1 c RODO),
  – w związku z wyjazdem służbowym na teren Państwa, które wymaga przedstawienia zaświadczenia o negatywnym teście na zachorowanie na COVID-19 to celem przetwarzania jest możliwość wykonania umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi kadrowe oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do wykonania badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2.
 5. Dane będą przechowywane przez wymagany prawem okres gromadzenia dokumentacji przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, ale nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem przez Panią/Pana umowy o pracę na rzecz administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W zakresie danych wskazanych w pkt 3 podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwi administratorowi skierowanie Pani/Pana na badanie.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.