Przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię ogłoszenia, zapoznaj się z poniższymi informacjami i wyślij swoje CV na adres rekrutacja@stslogistic.com.pl Jeśli zechce Pani/Pan przesłać do nas swoje zgłoszenie, to informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach: 1.Administratorem danych jest STS Logistic sp. z o.o., z siedzibą ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz-Jasin. 2. Dane zbierane są do celów obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane przekazane do obecnie prowadzonej rekrutacji wskazane w art. 221 §1 Kodeksu Pracy przetwarzane są na podstawie art. 221, a w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie, także do przyszłej rekrutacji lub przesłania innych danych niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, tj. danych innych niż imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 3. Przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe, w szczególności dane takie jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2. 4. W przypadku pozytywnego przejścia rekrutacji Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wykonującemu na rzecz administratora usługi księgowe lub kadrowe, celem przygotowania umowy. 5. Dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na użytek przyszłych rekrutacji, także po tym okresie, aż do zakończenia prowadzenia przez administratora działalności. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych...