Obowiązek informacyjny – Artemida


Administrator danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest
STS Logistic sp. z o.o., tel. 61 89 75 300 („Administrator”).


Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem e – mail:
rodo@stslogistic.com.pl


Cel przetwarzania danych

Dane zostaną wykorzystane w celach raportowania zlecającemu transport i/lub importerowi lokalizacji
jego aut na przewożonym ładunku.

Przetwarzanie danych kierowcy, jego lokalizacji oraz miejsca docelowego, następuje w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.


Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio
od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Do realizacji podanych powyżej celów
będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, numer
rejestracyjny pojazdu, numer VIN.


Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, podmioty wspomagające spółkę w jej biznesowej
działalności, w tym świadczące usługi outsourcingowe, podmioty powiązane z Administratorem
w kraju i za granicą oraz organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych. Nadto Państwa dane
mogą być przekazywane podmiotowi zlecającemu transport i/lub importerowi.


Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować
ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów
prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

Państwa prawa
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną
na adres e mail: rodo@stslogistic.com.pl

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
właściwego do spraw ochrony danych osobowych.


Świadomość podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie
z aplikacji Artemida.


Bezpieczeństwo

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga od podmiotów przetwarzających dane
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia adekwatnego
do ryzyka poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. STS Logistic sp. z o.o. wdrożyło odpowiednie
techniczne i organizacyjne środki kon
troli.