Administratorem danych osobowych jest STS Logistic sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz, +48 61 89 75 300, rodo@stslogistic.com.pl

Przekazane przez Państwo dane osobowe zawarte na platformie przetwarzane są w celu wykonania transportu, rozpatrywania ofert, prowadzenia negocjacji i przygotowywania umów.

Przetwarzanie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

Dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu.

Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymagane do wykonania transportu oraz działań związanych z negocjowaniem i zawieraniem ewentualnych umów.